HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI UTM

 

I.GIỚI THIỆU

Quản lý nhà nước là ngành học mà trong đó sinh viên phải tiếp thu những kiến thức cơ bản về quản lý, những kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước thuộc các lĩnh vực hoạt động và kỹ năng thực hành:

+ Có năng lực tổng hợp về quản lý nhà nước; nắm vững phương pháp và nghệ thuật quản lý trong các cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức của Đảng;  trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội.

+ Có khả năng tham mưu, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp hoạch định mục tiêu quản lý và tổ chức thực hiện mục tiêu có hiệu quả.

+ Nhạy cảm trong việc nắm bắt các tình huống quản lý nhà nước và chủ động, linh hoạt trong việc đề xuất giải pháp khả thi.

+ Có khả năng giao tiếp, biết xử lý các mối quan hệ trong hoạt động quản lý nhà nước.

+ Có năng lực độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước; có thể tham gia giảng dạy, thuyết trình những vấn đề của Khoa học Quản lý nhà nước.

II.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các yêu cầu về nội dung, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề trong Quản lý nhà nước, yêu cầu về thái độ và vị trí công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước được quy định như sau:

a.Kiến thức cơ bản

– Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị

– Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

– Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

b.Kiến thức cơ sở ngành:

– Kiến thức về khoa học quản lý

– Kiến thức về khoa học pháp lý

– Kiến thức về Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

– Kiến thức về một số nghiệp vụ hành chính

c.Kiến thức chuyên ngành:

– Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công

– Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước

– Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công

– Kiến thức chuyên ngành quản ly về kinh tế

– Kiến thức chuyên ngành quản ly tài chính công

– Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc

– Kiến thức chuyên ngành về thanh tra nhà nước.

d.Kiến thức nghiệp vụ:

– Kiến thức về tin học văn phòng

– Kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành

– Kiến thức về nghiệp vụ hành chính

 

III. TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước bạn sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo quản lý điều hành trong môi trường công sở, làm chuyên viên hành chính trong các cơ quan khối công chức hoặc tư nhân, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đoàn thể ..

 

Sinh viên tốt nghiệp ngành học này cần phải đảm bảo những yếu tố về kỹ năng sau:

+ Kỹ năng điều hành tổ chức, xây dựng hoạch định

+ Kỹ năng quản lý nhân sự.

+ Kỹ năng thao tác, vận hành nghiệp vụ hành chính

+ Kỹ năng giải quyết nghiệp vụ hành chính

+ Kỹ năng phân tích đánh giá

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved