Chương trình đào tạo liên thông quản lý nhà nước

Liên thông Quản lý Nhà nước tại UTM sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng để sau khi hoàn thành khoá học cầm tấm bằng Quản lý nhà nước trên tay có thể tự tin vào bất cứ cơ quan nào để làm việc…

Liên thông quản lý nhà nước

  •  Giới thiệu chung:

Ngành ngành quản lý nhà nước là một trong những ngành cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đảm bảo kiến thức quản lý khoa học, chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước. Có khả năng thực hiện được các công việc của chuyên viên hành chính. Có khả năng tư vấn, tham mưu chính sách quản lý nhà nước, quản lý hoạt động dịch vụ công, hành chính công. Bản lĩnh chuyên môn và kỹ năng đảm bảo để làm chủ và vận hành công sở. Làm chủ kỹ năng và thao tác nghiệp vụ hành chính công sở. Tham gia hoạch định, quản trị chính sách công các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc…

liên thông quản lý nhà nước

Khung chương trình đào tạo ngành quản lý nhà nước:

  • Kiến thức cơ bản

 

– Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Pháp luật đại cương).
– Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn (Tâm lý học đại cương, Xã hội học đại cương, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Lịch sử văn minh thế giới, Tổ chức sự kiện).
– Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

 

  • Kiến thức cơ sở ngành quản lý nhà nước

 

– Kiến thức về khoa học quản lý

– Kiến thức về khoa học pháp lý

– Kiến thức về khoa học tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
– Kiến thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính

 

  • Kiến thức chuyên ngành quản lý nhà nước

– Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công

– Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước

– Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công

– Kiến thức chuyên ngành quản lý về kinh tế, tài chính công

– Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc,…

  • Kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước

– Kiến thức về tin học văn phòng.

– Kiến thức về tiếng anh chuyên ngành.

– Kiến thức về nghiệp vụ hành chính.

– Kiến thức về kỹ năng mềm để thực hiện các công việc hành chính.

Copyright © 2017 Trường đại học Công nghệ và Quản Lý Hữu Nghị. All rights reserved